In English
по-русски
Gdzie kupić
Dla partnerów
Dla inwestorów
FIRMA
O Nas
Informacje dla inwestorów
Aktualności
Nagrody i wyróżnienia
Kariera
Kontakt
Polityka jakości
Certyfikaty
 
OFERTA
Nowości i promocje
Serwery NTT
Komputery NTT
NTT System e-sport
Tablety NTT
Tusze i tonery PRINTT
Akcesoria NTT
Nowe technologie
Oferta dla edukacji
Obsługa Zamówień Publicznych
Oferta opieki IT
Akcesoria gamingowe HIRO
Inteligentny budynek od NTT System
 
WSPÓŁPRACA HANDLOWA
Informacje
 
WSPARCIE TECHNICZNE
Serwis
Reklamacje
Do pobrania
 
SZUKAJ W SERWISIE


  
 
Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES W GRUPIE NTT SYSTEM S.A.


Poniżej przedstawiamy Państwu zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w Grupie NTT System S.A
Zapewniamy, że dokładamy należytej staranności aby zapewnić ochronę interesów osób, których dane osobowe przetwarzamy. W szczególności zapewniamy, że przetwarzamy dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej w skrócie „RODO”, w oznaczonych, zgodnych z prawem celach o których Państwa informujemy. Dane osobowe są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania i wymagań przepisów. NTT System S.A. posiada certyfikowany system Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji spełniający wymagania normy PN-ISO/IEC 27001:2014 -12.

ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorami danych osobowych w Grupie NTT System S.A. są:
 1. NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie, 05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Trakt Brzeski 89, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220535, NIP: 113-25-184-15, kapitał zakładowy: 83.100.000,00 zł.
 2. NTT Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Zakręcie, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237030, NIP: 113-25-793-51, kapitał zakładowy: 500.000,00 zł.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Grupie NTT System S.A. należy kontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe@ntt.pl.
Podanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić zawarcie i realizację umów. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.
Podanie danych osobowych wykorzystywanych na cele marketingowe jest całkowicie dobrowolne.

ZAKRES I CELE PRZETWARZANIA


Grupa NTT System S.A. przetwarza następujące kategorie danych:
 1. dane kontaktowe: imię , nazwisko, adres email, nr telefonu, stanowisko;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 3. dane zawarte w dokumentach finansowych jeżeli przedsiębiorca wnioskuje o kredyt kupiecki;
 4. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług sprzedaży on-line;
 5. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty handlowej lub marketingowej.
Grupa NTT System S.A. przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach: zawarcia i realizacji umowy ( świadczenia usługi), sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy kapitałowej, wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, świadczenia usług serwisowych, obsługi roszczeń Klientów z tytułu rękojmi i gwarancji, obniżania ryzyka obrotu gospodarczego poprzez weryfikację zdolności kredytowej i płatniczej i stosowanie zabezpieczeń należności, dochodzenia zaległych płatności, prowadzenia działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, prowadzenia analiz i statystyk, obsługi zapytań, wskazanych w zgodach.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Art. 6 ust. 1 pkt a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę. Wyrażenie zgód jest dobrowolne. Można wyrazić wszystkie albo niektóre spośród nich; można też nie wyrazić żadnej. Zgoda może być w każdym czasie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Art. 6 ust. 1 pkt b RODO - wykonanie umowy,
W przypadku podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w związku z zawarciem i realizacją umowy;

Art. 6 ust. 1 pkt c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. wystawienie faktury;

Art. 6 ust. 1 pkt f RODO - (prawnie uzasadnione interesy Administratora)
Dane przetwarzane w przypadku m.in. marketingu bezpośredniego, organizowanych konkursów, przetwarzanych danych kontaktowych, dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania ustalony w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które obligują do przechowywania danych przez określny czas;
 2. okres świadczenia usługi;
 3. do odwołania zgody;
 4. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego jeżeli jest konieczność dysponowania danymi.

Po upływie okresów przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

ODBIORCY DANYCH PRZETWARZANYCH

Odbiorcami danych mogą być:

 1. przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora;
 2. podmioty obsługujące płatności w sklepie stacjonarnym i elektronicznym;
 3. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi finansowe, prawne, doradcze, konsultacyjne, audytowe;
 4. podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 5. agencje reklamowe i inne podmioty promujące lub pośredniczące w sprzedaży produktów;
 6. spółki grupy kapitałowej.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenia przetwarzania danych;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania , że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych;
 5. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
 6. wycofania udzielonej zgody;
 7. oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.

Prawo złożenia sprzeciwu może zostać wniesione gdy dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów w tym profilowania (podst. prawna przetwarzania Art. 6 ust.1 pkt f). Zgłoszenie sprzeciwu wymaga uzasadnienia wskazującego na szczególną sytuację z uwagi na którą dane osobowe nie powinny być przetwarzane.
Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu jeżeli istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego w tym profilowania nie wymaga uzasadnienia i jest wiążący dla Administratora.
Ze swoich uprawnień można skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres NTT System S.A. Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła lub elektronicznej na adres: daneosobowe@ntt.pl.
Administrator w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań termin realizacji żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące o czym zostanie powiadomiona osoba składająca dyspozycję.
W celu realizacji żądania, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości, aby dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
Jeżeli żądanie okazałoby się nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Administrator może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

ŻRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. bezpośrednio od Państwa;
 2. od podmiotu, który zawarł ze spółką Grupy NTT System S.A. umowę;
 3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego ze spółką z grupy NTT System S.A., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody;
 4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

W przypadku udostępnienia nam danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, lub innych osób w tym np. gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do kontaktów z nami w ramach współpracy, czy dostępu do serwisu B2B (www.nttonline.pl) prosimy o poinformowanie tych osób:

 1. o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych do nas;
 2. o tym, kto jest Administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej, dostępnych również pod adresem www.ntt.pl/politykaprywatnosci;
 3. o tym, że są Państwo źródłem , od którego pozyskaliśmy dane.

PLIKI COOKIES

Cookies to informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego. Informacje te mogą być odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz numer IP. Pliki stosujemy w celu świadczenia usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest NTT System S.A.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych NTT System S.A. z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

PROFILOWANIE

Odwiedzając nasz serwis lub stronę sklepu podlegacie Państwo zautomatyzowanemu profilowaniu w celach marketingowych. Polega ono na zbieraniu informacji i analizowaniu zachowań (m.in odwiedzanych stron, spędzonego czasu w serwisie lub na stronie sklepu), poprzez narzędzia:
 1. Google Analitycs;
 2. Google AdWords;
 3. Hotjar.

Do wyżej wymienionych usługodawców mogą być przekazywane następujące dane:

 1. numer IP;
 2. obecnie wykorzystywany system operacyjny;
 3. obecnie wykorzystywana rozdzielczość ekranu;
 4. Informacje o urządzeniu na którym Państwo korzystacie z serwisu lub ze sklepu.

ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Udostępnione przez Państwa dane a także wszelkie logi systemowe oraz inne dane generowane automatycznie w ramach korzystania z naszych serwisów i sklepów internetowych:
 1. przechowywane są w bezpiecznej lokalizacji, na naszych serwerach;
 2. przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczane przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
 2. certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów;
 3. szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta;
 4. dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

O wszelkich zmianach w niniejszej Polityce Prywatności i cookies będziemy Państwa informować w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia na naszej witrynie internetowej.
   
 
© 2013 NTT System S.A.. All Rights Reserved.Polityka prywatności i cookiesGdzie kupićDla partnerówDla inwestorów
NTT System S.A. Zakręt ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, Tel.: (22) 773 62 00, 773 62 98, 760 73 30, fax: (22) 773 62 99

Firma NTT System S.A. uplasowała się
na 50 pozycji w kategorii „Pracodawca IT”

NIP: 113-25-184-15
KRS: 0000220535
Sąd Rej. m. st. Warszawy, XIV Wydz. Gosp. KRS
Numer Rejestrowy BDO: 000000216
Kapitał zakładowy: 83 100 000,00 zł
(opłacony w całości)